Obecní úřad - Povinné údaje

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1. Oficiální název:
Obec Lesní Jakubov

2. Důvod a způsob založení
Obec Lesní Jakubov byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura
- starosta
- místostarosta
- zastupitelstvo
- kontrolní výbor
- finanční výbor

Aktuální obsazení viz. Zastupitelstvo

4. Kontaktní spojení
Obecní úřad Lesní Jakubov, Lesní Jakubov 30, 675 73 Rapotice
Úřední hodiny: středa od 18,00 do 20,00 hodin
Telefon: +420 568 643 947
E-mail pro běžnou komunikaci: starosta@lesnijakubov.cz
www: http://www.lesnijakubov.cz

5. Případné platby lze poukázat
 

6. IČ
00378038

7. DIČ
 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
2015
2014

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
• na úřední desce
• na internetové úřední desce na adrese: http://www.lesnijakubov.cz
• informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách
• telefonicky
• písemně - poštou na adrese Obecního úřadu

Lhůty
• Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
• Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
• Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b) - 3dny
• Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
• Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
• Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
• Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
• Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
• Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny:
• Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
• Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
• Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat
• každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne
• kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce) Kdy informaci neposkytne
• je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
• jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
• pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
• jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
• pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Co musí písemná žádost obsahovat
• musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena
• o jakou informaci se žádá
• kdo ji činí neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
• je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
• pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
• pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
• písemně
• osobně
• e-mailem
• telefonicky

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví
• pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
• jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
• proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
• odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
• o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
• ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

12. Formuláře
• v tištěné podobě na Obecním úřadu
• v elektronické podobě pod odkazem Formuláře (pouze vybrané)

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce

Řešení životních situací na portálu veřejné správy - http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Nejdůležitější předpisy
Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
• zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění
• zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
• zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
• zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
• zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
• zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
• zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
• zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
• platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

16. Licenční smlouvy
Licenční smlouvy nejsou uplatňovány

17. Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

2016

2017

2018

2019

Odpověď dle zákona č.106/1999 Sb. - 2019/1 vyvěšeno dne: 28.08. 2019

2020

2021

2022

18. Seznam organizací