Historie obce Lesní Jakubov

Nejstarší písemné prameny svědčí o Jakubovu až ve 14. stol., ale je pravděpodobné, že byl založen již ve století předchozím šlechtickou rodinou, která si budovala opevněné sídlo v trati „Hrádek“ nad Chvojnicí na katastru dnešních Horních Lhotic.

Roku 1356 měla v Jakubově majetky šlechtická rodina z Kralic (ZDB III, 124), ale podle další zprávy z roku 1368 prodal Záviš z Jakubova Mikšovi Kralickému a jeho synovci dvůr s lesy, loukami a plným vlastnictvím (ZDB V, 104). Část majetku si však rodina píšící se podle Jakubova ponechala.

Domaslav z Jakubova ještě roku 1385 pojistil zde svojí manželce Kačně věno (ZDB VII, 60), ale již roku 1390 prodal Heřmanovi z Šelenberka tři lány a šest chalup se vším příslušenstvím a nic si neponechal (ZDB VII, 890), takže teprve tímto prodejem se původní majitelé zbavili všeho, co v Jakubově drželi. O Jakubov však měli veliký zájem Kraličtí.

Roku 1417 koupil Blud z Kralic od Janka Šelenberka z Jakubova dva svobodné dvory a šest chalup a zdá se, že tím celá ves se dostala do rukou jedněch majitelů, ale i později zde měla majetky i jiná šlechta, protože když roku 1561 pojistil Jindřich Kralický z Kralic věno své manželce Kateřině z Doubravic na celém svém zboží, tak u vsi Jakubova je dodatek „což mi tu náleží“ (ZDB XXVIII, 54) a stejná poznámka je i u prodeje celého zboží Janovi Staršímu ze Žerotína a na Náměšti roku 1573 (ZDB XXX/XXVI, 24).

Z toho co víme se zdá, že Jakubov se původně skládal asi jen ze šesti usedlostí ležících na pravé straně potoka protékajícího vsí a dvou nebo tří dvorů nad levým břehem.

Před třicetiletou válkou zde bylo sedm usedlostí, z nichž po válce byly tři pusté, ale již roku 1790 zde bylo 13 domů a 99 obyvatel, roku 1870 22 domů se 172 obyvateli a roku 1900 28 a 170 obyvatel. Usedlosti byly roubeny ze dřeva a pokryty doškovou střechou. Za roboty měli sedláci povinnost robotovat ročně 78 dní se 2 koňmi a šest a půl dne pěšky.

Po zrušení roboty se vykupovali za 128 zlatých a 56 krejcarů.

Na místě dnešní kapličky bývala zděná zvonice asi z 18. stol. se zvonem, který ulil roku 1769 brněnský zvonař Jan Schlichtinger.

Na „Hrádku“ byl v 60. letech minulého století proveden sondážní archeologický výzkum Josefem Ungerem a Pavlem Koštuříkem za pomoci mládeže z Lesního Jakubova. Podařilo se odkrýt část hradby, která je na místě viditelná dodnes. Bohužel se našly jen nepatrné zlomky keramiky, které neumožňují bližší datování. Zdá se, že toto opevnění nebylo ani dokončeno.

Pozn.: ZDB – Zemské desky brněnské založené roku 1348

tečka